Profiel Ontwerp & productie De markt Projecten
Profiel Advies & begeleiding Productie & bouw De markt Projecten
Profile Design & fabrication Transportation & assembly The market Projects Contact
home

home
VCA

Als arbeidsorganisatie wenst Thinking Steel Group B.V. een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie op wiens intentie en inzet m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu vertrouwd kan worden.

Het tot stand brengen en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen. Wij zullen met onze organisatie en dienstverlening op een dusdanige wijze opereren, zodat de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van onze werknemers en derden is gewaarborgd. Zij worden niet blootgesteld aan onaanvaardbare risico's, zoals vastgelegd in vergunningen en procedures, welke tevens bepaald worden door de meest recente inzichten en de laatste stand der techniek.

Thinking Steel Group B.V. zal tenminste voldoen aan alle wettelijke voorschriften en vergunningsvoorwaarden en zal naar een continue verbetering streven op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.
Het opgestelde VGM-beleid is van toepassing op onze eigen medewerkers, personeel van onderaannemers als ook op tijdelijke medewerkers (o.a. ZZP'ers en uitzendkrachten).
Binnen Thinking Steel Group B.V. weet een ieder zich gebonden aan de regels m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden. Ook zal het management een positieve houding aannemen en nauw betrokken zijn bij het werken aan Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Het directieteam is eindverantwoordelijk voor de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu bij Thinking Steel Group B.V.

Het directieteam zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van het beleid op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Aan de hand van de opgedane ervaring zal het beleid zo nodig bijgesteld worden. Thinking Steel Group B.V. is er van overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu door een ieder op zijn/haar niveau uitgewerkt zal worden.

Het beleid van Thinking Steel Group B.V. is er op gericht persoonlijk letsel, branden, schade en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Concreet:
We willen ongevallen met persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade voorkomen;
We zien het continu verbeteren van veiligheid als prioriteit;
We werken binnen afgesproken kaders;
Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en zijn werkomgeving;
Leidinggevende tonen zichtbaar leiderschap en voorbeeldgedrag ten aanzien van veiligheid;
Te nemen acties en doelstellingen worden opgenomen in het VGWM-jaarplan;
Jaarlijks stelt de directie met de VGM-functionaris F. van Ierland een managementreview op;
De VGM-functionaris fungeert binnen Thinking Steel Group B.V. ook als VG-functionaris.


G. Willemse
Directeur